mijnbouwschade

middenstipje

Bevingschade

Wordt u geconfronteerd met bevingschade? Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag tot schadevergoeding gedaan bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), maar krijgt u niet de vergoeding waar u recht op heeft? Dan bent u bij De Goede Bestuursrecht aan het juiste adres. Wij hebben ruime ervaring in het bijstaan van particulieren in procedures tegen het IMG, zowel in de bezwaarfase (bij het IMG), de beroepsfase (bij de Rechtbank) als in de hoger beroepsfase (bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State).

Daarnaast treedt De Goede Bestuursrecht op als advocaat van de Groninger Bodem Beweging. Wij zijn betrokken geweest bij alle procedures over instemmings- en vaststellingsbesluiten die tot op de dag van vandaag over het Groningenveld zijn genomen. Met deze besluiten wordt vastgesteld hoeveel gas er per jaar uit het Groningenveld gewonnen mag of moet worden. Ook hebben wij geprocedeerd tegen vaststellingsovereenkomsten en de waardedalingsregeling. Hierdoor hebben wij zicht op de volledige omvang van de gaswinningsproblematiek en met alle verschillende juridische procedures die hierin mogelijk zijn.

 

Subsidieregeling Mijnbouwschade

Vanaf 1 juli 2023 kan een eigenaar van een gebouw die te maken heeft met schade of versterking als gevolg van gaswinning en gasopslag via de Raad voor Rechtsbijstand adequate en kosteloze rechtsbijstand en/of mediation krijgen. Dit alles is geregeld in de Subsidieregeling rechtsbijstand en aanverwante kosten Tijdelijke wet Groningen.

De Goede bestuursrecht is geregistreerd als deelnemer aan deze regeling bij de Raad voor Rechtsbijstand en heeft inmiddels een ruime ervaring in procedures over mijnbouwschade.

Wilt u derhalve kosteloze juridische bijstand bij uw mijnbouwschadeconflict met IMG of NCG  op basis van de subsidieregeling, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

 

Hoe kan een schadevergoedingstraject eruitzien?

Aanvraag

Hoewel iedere zaak verschillend is, kan een schadevergoedingstraject er op hoofdlijnen als volgt uitzien. Als u bevingsschade heeft, doet u een aanvraag tot schadevergoeding bij het IMG. Vervolgens komt een deskundige van het IMG langs om de schade op te nemen, waarna een deskundigenrapport wordt opgesteld. U kunt ervoor kiezen om zelf ook een deskundige in te schakelen; deze mag dan reageren op het deskundigenrapport van het IMG. Vervolgens neemt het IMG een beslissing op uw aanvraag.

Bezwaar IMG

Als het IMG u een te lage vergoeding, of zelfs helemaal geen vergoeding toekent, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de beslissing op uw aanvraag bij het IMG. Het IMG laat daarna in veel gevallen een nieuw deskundigenrapport opstellen, waarna u weer de gelegenheid krijgt om daarop te reageren. In deze fase kunnen wij voor u, in overleg met de bouwkundige, uw bezwaarschrift opstellen. Op basis van deze rapport(en) en het bezwaarschrift neemt het IMG vervolgens een beslissing op bezwaar.

Beroep Rechtbank

Als u het niet eens bent met deze beslissing op bezwaar, heeft u zes weken de tijd om daartegen beroep in te stellen bij de Rechtbank. Dat doet u door het indienen van een beroepschrift, waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar. Dit beroepschrift kunnen wij, in overleg met de bouwkundige, voor u opstellen. In reactie daarop zal het IMG een verweerschrift indienen, waarbij in de praktijk vaak een nieuw deskundigenrapport wordt gevoegd. De rechter zal in eerste instantie beoordelen of in onderling overleg nog een oplossing bereikt kan worden. Als dat niet het geval is, dan zal de rechter aan de hand van de verschillende deskundigenrapporten beoordelen of de beslissing op bezwaar rechtmatig is of niet.

Hoger beroep Raad van State

Als u het niet eens bent met dit oordeel van de Rechtbank, heeft u zes weken de tijd om daartegen hoger beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook in deze fase kunnen wij het beroepschrift voor u opstellen.

Strikte toepassing termijnen

In alle gevallen geldt dat de zes weken-termijn voor burgers helaas strikt wordt toegepast. Het is dus van belang dat u binnen deze termijn bezwaar maakt en (hoger) beroep instelt; te laat is in de praktijk ook écht te laat. Waar het IMG vaak wegkomt met termijnoverschrijding, door eenvoudigweg de beslistermijn te verlengen, geldt dat helaas niet voor gedupeerden. Aarzel dan ook niet zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, zodat wij genoeg tijd hebben om samen met u alles uit uw zaak te halen.

 

Versterking

Niet alleen voor het schadevergoedingstraject, bent u bij De Goede Bestuursrecht aan het juiste adres, maar ook als uw woning of uw pand valt onder het versterkingstraject van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Wij hebben ruime ervaring in het bijstaan van burgers in het versterkingstraject; zowel bij onderhandelingen met de NCG als in juridische procedures.

 

Combinatie

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u te maken heeft met een schadetraject bij het IMG én een versterkingstraject bij de NCG. Deze twee trajecten lopen in principe naast elkaar, maar hebben alles met elkaar te maken en kunnen daarom ook met elkaar verweven zijn. Ook in deze situatie staan wij u graag bij.