diensten

middenstipje
U heeft een geschil met de overheid? U zoekt een gespecialiseerde advocaat?
Wij leggen u graag uit wat u kunt doen.

De Goede Bestuursrecht treedt regelmatig op bij bezwaarschriftencommissies en rechtbanken, maar ook bij de Raad van State en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag, of de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Zoekt u advies over een van de onderstaande situaties of een ander bestuursrechtelijk probleem, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Wat is een bestuursrechtelijke procedure?

Bestuursrechtelijke procedures zijn kortgezegd procedures waarbij de overheid op enige manier betrokken is. Het kan gaan over een omgevingsvergunning voor een woningbouwproject, een subsidie voor een cultureel evenement, een boete of dwangsom wanneer regels worden overtreden.

De gedaanten van de ‘overheid’ 

Bij ‘de overheid’ is te denken aan bestuursorganen op gemeentelijk niveau, bijvoorbeeld het College van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad, maar ook aan Gedeputeerde Staten op provinciaal niveau, of een Minister op landelijk niveau. Die bestuursorganen komen voor in allerlei gedaanten; denkt u bijvoorbeeld aan diensten als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Agentschap Telecom (AT) en omgevingsdiensten.

Onze dienstverlening strekt zich in elk geval uit tot de volgende categorieën:

bouwtoestemming
middenstipje

Voor diverse bouwplannen is een omgevingsvergunning vereist. Deze vergunning maakt concreet wat al in het bestemmingsplan is geregeld of wijkt daar juist van af.
lees meer

milieubesluiten
middenstipje

Nederland kent een uitgebreid systeem van regels waarmee het milieu beschermd wordt, deels voortkomend uit Europese regelgeving. Een deel van deze regels zijn algemene regels, die ‘automatisch’ van toepassing zijn op uw bedrijf of bedrijvigheid. Het kan ook zijn dat een omgevingsvergunning vereist is om de gewenste activiteiten uit te voeren, waarin bijzondere regels opgenomen kunnen worden.
lees meer

milieustrafrecht
middenstipje

Voor uw bedrijf gelden algemene regels of misschien is zelfs een vergunning afgegeven. Aan de daarin opgenomen voorschriften zult u zich moeten houden. Het overtreden van die voorschriften kunnen onder omstandigheden een strafbaar feit opleveren. Het kan dan zijn dat uw bedrijf of de leidinggevende(n) strafrechtelijk vervolgd worden.
lees meer

subsidies
middenstipje

Subsidies bestaan in allerlei soorten en maten. Tegen de afwijzing, stopzetting of terugvordering van uw subsidie is bezwaar en beroep mogelijk. lees meer

vastgoed en huur
middenstipje

Vastgoed- en huurrechtelijke kwesties behoren niet tot het bestuursrecht, maar spelen daarbij met enige regelmaat een rol.
lees meer

appartementsrecht
middenstipje

Het kan voorkomen dat u als behartiger van de gezamenlijke belangen van de Vereniging van Eigenaars in conflict komt met leden van de vereniging.
lees meer

onteigening
middenstipje

Het kan voorkomen dat uw gemeente of provincie een ruimtelijk project wil uitvoeren, waarvoor uw grond nodig is. Het zou kunnen gaan om de uitbreiding van een woonwijk of de aanleg van een nieuwe weg. In dat geval zal u worden uitgenodigd uw grond te verkopen.
lees meer

verbintenissenrecht
middenstipje

In bestuursrechtelijke kwesties is het goed denkbaar dat het verbintenissenrecht om de hoek komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan overeenkomsten met betrekking tot planschade, tijdelijke huisvesting, vaststellingsovereenkomsten en meer.
lees meer

wet openbaarheid van bestuur
middenstipje

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kunt u een bestuursorgaan verzoeken documenten openbaar te maken die betrekking hebben op bestuurlijke aangelegenheden.  lees meer

handhaving
middenstipje

Wanneer voorschriften uit bijvoorbeeld een vergunning, bestemmingsplan of een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden geschonden, kan bestuursrechtelijk handhavend worden opgetreden.
lees meer

planschade
middenstipje

Van planschade is sprake als het bestemmingsplan wordt gewijzigd of met een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan wordt afgeweken, met als gevolg dat u schade lijdt. lees meer

ruilverkaveling
middenstipje

De Wet inrichting landelijk gebied biedt provincies de mogelijkheid om het landelijk gebied te herinrichten door gebruik van herverkaveling. Het kan voorkomen dat uw perceel daarbij betrokken wordt. lees meer

niet tijdig beslissen
middenstipje

Bestuursorganen zijn voor het nemen van besluiten gebonden aan wettelijke beslistermijnen. Het komt regelmatig voor dat een bestuursorgaan om wat voor reden dan ook niet binnen de wettelijke beslistermijn beslist. U kunt in beroep gaan tegen het niet tijdig beslissen op, bijvoorbeeld, uw verzoek om een vergunning.
lees meer

mijnbouwschade
middenstipje

Wordt u geconfronteerd met bevingsschade? Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag tot schadevergoeding gedaan bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), maar krijgt u niet de vergoeding waar u recht op heeft? Dan bent u bij De Goede Bestuursrecht aan het juiste adres. lees meer

Cursussen

Mr. De Goede verzorgt daarnaast ook regelmatig cursussen. Zo verzorgt hij voor overheden en bedrijven bijvoorbeeld deze cursussen:

  • Basiscursus Algemene wet bestuursrecht
  • Verdiepingscursus Algemene wet bestuursrecht
  • Inleiding omgevingsrecht
  • Omgaan met de Wet openbaarheid van bestuur
  • Milieurecht in praktijk
  • Optreden voor de bezwaarschriftencommissie
  • Actualiteiten bestuursrecht en jurisprudentie

Bent u op zoek naar een cursusleider maar staat het gewenste onderwerp er niet tussen, neemt u dan contact op. In afstemming met u wordt een geschikt programma samengesteld.

Met diverse werkvormen bestaat ervaring: u kunt ervoor kiezen de deelnemers plenair te laten benaderen of juist in groepsverband interactief aan het werk zetten. Vraagt u gerust naar referenties.

Ook wanneer u een bijdrage wenst voor bijvoorbeeld een ondernemersvereniging of maatschappelijke organisatie bent u aan het juiste adres en wordt op verzoek een actueel (regionaal) bestuursrechtelijk thema of zaak toegelicht.